Štatút súťaže na Facebook a Instagram stránke depo – príjem a výdaj zásielok z e-shopov

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže na Facebook a Instagram stránke depo- príjem a výdaj zásielok z e-shopov /ďalej aj ako „facebook stránka“/Organizátora súťaže.

Úvodné ustanovenia:
1. Spotrebiteľská súťaž na facebook stánke depo-príjem a výdaj zásielok z e-shopov (ďalej len „Súťaž“) je organizovaná a usporadúvaná spoločnosťou Mediaprint-Kapa Presssegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo 2503/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vydáva tento Štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“).
2. Štatút je spolu s informáciami uvedenými v kontaktnom súťažnom príspevku na facebook stránke jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej Súťaže.
3. Účelom Súťaže je propagácia a podpora služieb Organizátora, prípadne zmluvného partnera /ďalej len „Poskytovateľ výhry“/.
4. Termín konania Súťaže je uvedený v kontaktnom súťažnom príspevku. Organizátor si vyhradzuje upraviť dĺžku trvania Súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä Súťaž predĺžiť, skrátiť, alebo zrušiť bez náhrady.
5. Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

 

Podmienky Súťaže:
6. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a reaguje na súťažný príspevok uvedený na facebook stránke spôsobom v ňom určeným (ďalej len „Účastník alebo Účastník súťaže“).
7. Účastník Súťaže môže byť zaradený do žrebovania v rámci jednej súťaže iba jedenkrát, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
8. Do žrebovania v Súťaži bude zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní konkrétne podmienky uvedené v príslušnom súťažnom príspevku.
9. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Organizátora a k Poskytovateľovi výhry a osoby im blízke v zmysle ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.
10. Účastník súťaže má v rámci jednej Súťaže nárok iba na jednu výhru.
11. Celkový počet vyžrebovaných výhercov v rámci jednej Súťaže bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
12. Účastník súťaže zapojením do Súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemá žiadne záväzky.

 

Žrebovanie a výhry:
13. Predmet výhry konkrétnej Súťaže je uvedený v príslušnom súťažnom príspevku
14. Žrebovanie výhercov Súťaže bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia Súťaže.
15. Źrebovanie bude prebiehať pod dohľadom troch zástupcov spoločnosti Organizátora, prípadne dvoch zástupcov Organizátora a jedného zástupcu Poskytovateľa výhry.
16. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou budú uvedení výhercovia s uvedením mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Zápisnicu podpíšu zúčastnení zástupcovia spoločnosti Organizátora, prípadne Poskytovateľa výhry.
17. Výherca Súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do troch pracovných dní od termínu žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany Organizátora pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby Organizátora kontaktoval na facebook stránke prostredníctvo súkromnej správy.
18. Ak sa výherca do 48 hodín od oboznámenia podľa bodu 17. Štatútu o výhru neprihlási, alebo ju odmietne, Organizátor je oprávnený vyžrebovať náhradného výhercu.
19. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre a spôsobe jej doručenia informovaní prostredníctvom súkromnej facebook správy.
20. Organizátor zašle výhru výhercovi do 20 pracovných dní odo dňa, kedy výherca poskytol Organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
21. Na výhry nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto Súťaži.
22. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
23. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
24. Organizátor nezodpovedná za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry alebo nemožnosťou jej doručenia.

 

Ochrana osobných údajov:
25. Účastník súťaže poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a v prípade výhry kontaktovať a doručiť mu výhru. Výherca súťaže môže udeliť vyhlasovateľovi súhlas , na základe ktorého bude organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu za dodržania ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
26. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na stránke Organizátora www.depo.sk.

 

Záverečné ustanovenia:
27. Štatút Súťaže je zverejnený na facebook stránke depo – príjem a výdaj zásielok z e-shopov a je k dispozícii na internetovom portáli depo.sk.
28. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Štatútu Súťaže počas jej trvania, najmä ale nie výlučne zmeny doby jej trvania, pravidiel žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, predčasného ukončenia, zrušenia Súťaže a pod. , a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Každú takúto prípadnú zmenu Organizátor vhodným spôsobom zverejní.
29. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.
30. Organizátor vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave, dňa 01.07.2018.
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2503/B