Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania osobných údajov užívateľov služieb www.depo.sk spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281 /ďalej len prevádzkovateľ/. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa služby www.depo.sk

Mediaprint-Kapa Pressegosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491, korešpondenčná adresa: P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel. kontakt: +421 903 445 585
Email: info@depo.sk
Zodpovedná osoba – kontakt: Alica Zajícová – tel.: 02 4989 3204, email: zajicova@mpkapa.sk

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje fyzických osôb – užívateľov služieb ww.depo.sk /zadávatelia a adresáti/ na právnom základe – nevyhnutnosť plnenia zmluvy a vykonanie nevyhnutných predzmluvných opatrení, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi po registrácii zadávateľa. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie záväzkov prevádzkovateľa voči zadávateľom služby, vyplývajúcich mu z uzatvorenej zmluvy so zadávateľom.

Dispozícia s osobnými údajmi je pre prevádzkovateľa nevyhnutná tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií, k vyhotoveniu daňového dokladu, prípadne k identifikácii platby zadávateľa cez bankový prevod, takisto k uplatneniu nárokov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy (napr. v prípade vedenia súdneho sporu). Právnym základom spracúvania sú v týchto prípadoch právne predpisy upravujúce vedenie účtovníctva a predpisy upravujúce vymáhanie zmluvných nárokov.

Pre účely doručovania zásielok adresátom je právnym základom spracúvania osobných údajov § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Na účely registrácie zadávateľa bez objednania služby a marketingové účely/doručovanie newsletterov a informačných letákov/ spracúva prevádzkovateľ osobné údaje výlučne so súhlasom zákazníka.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na štatistické účely, k zlepšovaniu obsahu webových stránok a ich vývoju, zaisteniu bezpečnosti svojich systémov a ich ochrane pred zneužitím. V takomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov daný oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb – zadávateľov, ktorí sa u neho zaregistrujú na stránke za účelom využitia služieb webovej stránky a objednania služby v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, prípadne korešpondenčná adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy, IBAN, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt, heslo.

Pokiaľ si tovar objedná právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu elektronickej pošty kontaktnej osoby tejto právnickej osoby.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, zo strany prevádzkovateľa je však požiadavkou nevyhnutnou na plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nemôže dôjsť k správnemu vybaveniu objednávky ani poskytnutiu služby. Registrácia za účelom objednania služby je zároveň potvrdením, že dotknutá osoba je informovaná o spracúvaní jej osobných údajov bez výslovného súhlasu, a to za účelom realizácie objednávky a vykonania všetkých úkonov s ňou spojených.

Spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ získava priamo od zadávateľov. V prípade, ak zadávateľ uvedie inú doručovaciu a fakturačnú adresu /darčeky a pod./, spracúvajú sa osobné údaje adresáta v súlade s § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Na účely registrácie zadávateľa bez objednania služby a marketingové účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje výlučne so súhlasom zadávateľa v rozsahu adresa elektronickej pošty , heslo, telefonický kontakt a korešpondenčná adresa.

Poskytovanie služieb maloletým

Služby prevádzkovateľa sú určené primárne osobám starším ako 16 rokov. Pred registráciou preto prevádzkovateľ vyžaduje, aby registrujúca sa osoba uviedla, či dovŕšila 16 rokov veku. Prevádzkovateľ však nie je schopný rozpoznať, či registrujúca osoba zadala pravdivý údaj. Apelujeme preto na rodičov, aby nás v prípade podozrenia, že ich dieťa užíva niektorú našu službu bez ich súhlasu kontaktovali písomne na našej adrese alebo e-mailom na: info@depo.sk

Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje žiadnym iným subjektom, okrem prípadov, ak je takého poskytnutie údajov nevyhnutné pre správne vybavenie zmluvy.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje v obvyklom rozsahu nasledovnému okruhu príjemcov:

 • dopravcom a kurierom za účelom doručenia zásielok
  dodávateľom externých služieb pre prevádzkovateľa týkajúcich sa správy webovej stránky alebo iných podporných technických služieb
 • S príjemcami osobných údajov má prevádzkovateľ uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, a teda títo sú povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch a disponujú dostatočnými organizačnými a technickými opatreniami zaručujúcimi bezpečnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje na spracúvanie do tretích krajín /krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje zákazníka po dobu registrácie zákazníka na stránkach prevádzkovateľa, maximálne po dobu nevyhnutú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie všetkých povinností zmluvných strán, vyplývajúcich im zo zmluvy o objednaní tovaru, uplatnenie nárokov z nej vyplývajúcich, prípadne splnenie iných povinností prevádzkovateľa, uložených mu všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na účely marketingovej komunikácie so súhlasom dotknutej osoby je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Po odvolaní súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje, pokiaľ k tomu má iný zákonný dôvod (napr. v prípade potreby zdokladovania, že tieto údaje spracovával so súhlasom).

Práva zadávateľa

Zadávateľ má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú; ak prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto údajom a informáciám podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a na doplnenie neúplných osobných údajov; môže tak urobiť po prihlásení na stránku v časti Môj účet
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to bezodkladne po uplatnení tohto práva u prevádzkovateľa za dodržania ustanovení § 2 Zákona č. 18/2018 Z.z
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok ustanovených v § 24 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a toto právo nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním žiadosti poštovú adresu prevádzkovateľa, alebo na email info@depo.sk; odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním
 • v prípade podozrenia, že jeho osobné údaje sú neoprávnene alebo nezákonne spracúvané právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Právo na námietku

Zadávateľ má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú bez jej súhlasu použité na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a môže žiadať o ich výmaz.

Zadávateľ má právo namietať aj spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, správa webových stránok) z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje zákazníka, ak nepreukáže svoj nevyhnutný oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Námietku proti spracovaniu osobných údajov je možné podať písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo e-mailom na info@depo.sk.
Právo namietať je upravené v § 27 Zákona č. 18/2018 Z.z.